Закони

76 Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
77 Закон за защита на животните
78 Закон за военните паметници
79 Закон за признаване на професионални квалификации
80 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г.
81 Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства
82 Закон за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба
83 Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни
84 Закон за почвите
85 Закон за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права
86 Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България
87 Закон за закрила и развитие на културата
88 Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
89 Закон за дипломатическата служба
90 Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
 
Страница 6 от 21

Реклама