Закони

61 Закон за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани
62 Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
63 Закон за общинския дълг
64 Закон за кредитиране на студенти и докторанти
65 Търговски закон
66 Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест
67 Закон за безмитната търговия
68 Закон за арендата в земеделието
69 Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
70 Закон за Българската банка за развитие
71 Закон за селскостопанската академия
72 Закон за насърчаване на научните изследвания
73 Закон за опазване на селскостопанското имущество
74 Закон за административно–териториалното устройство на Република България
75 Закон за Консултативен съвет за национална сигурност
 
Страница 5 от 21

Реклама