Закони

46 ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА
47 ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ НЯКОИ МАГАЗИНИ, РАБОТИЛНИЦИ, СКЛАДОВЕ И АТЕЛИЕТА
48 Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
49 ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА СТАРИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО БАНКОВИ КРЕДИТИ
50 ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ НА БРАКОВЕ, СКЛЮЧЕНИ В НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ. 7 ОТ СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС
51 ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА ЛИЦАТА, КОИТО СА ЗАЕЛИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ ДЪРЖАВНИ ДВОРНИ МЕСТА
52 Закон за уреждане правата на купувачи на недвижими имоти с частни договори
53 Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
54 Закон за управление на етажната собственост
55 ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДОО ЗА 2009 Г.
56 ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 Г
57 Закон за инспектиране на труда
58 Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата
59 Закон за независимите оценители
60 Закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система
 
Страница 4 от 21

Реклама