Закони

31 Промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд
32 ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
33 ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 100 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 21.11.2008 Г.)
34 Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор
35 ЗАКОН ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ
36 Закон за омбудсмана
37 Закон за народните читалища
38 Закон за електронната търговия
39 ЗАКОН ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
40 ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА
41 ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ
42 Закон за договорите за финансово обезпечение
43 ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ
44 ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
45 Закон за транслитерацията
 
Страница 3 от 21

Реклама