Закони

106 Закон за електронните съобщения
107 Закон за здравословни и безопасни условия на труд
108 Закон за ветераните от войните
109 Закон за патентите и регистрацията на полезните модели
110 Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина
111 Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
112 Закон за частните съдебни изпълнители
113 Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите
114 Закон за допитване до народа
115 Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
116 Закон за Камарата на строителите
117 Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти
118 Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
119 Закон за вътрешния одит в публичния сектор
120 Закон за чистотата на атмосферния въздух
 
Страница 8 от 21

Реклама