Последно променен на Сряда, 05 Май 2010 17:34

ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ

В сила от 01.01.2002 г.
Обн. ДВ. бр.101 от 23 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 29 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.62 от 1 Август 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г.

Глава първа.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Този закон урежда:

1. целта и принципите на независимия финансов одит;

2. професионалните стандарти на организация, документиране и изпълнение, както и заключенията на независимия финансов одит;

3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) придобиването на диплома, правоспособност и упражняването на одиторската професия от регистрираните одитори;

4. правата и задълженията на регистрираните одитори, извършващи независим финансов одит;

5. статута на Института на дипломираните експерт-счетоводители;

6. (нова - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) системата за публичен надзор над регистрираните одитори.

 
Чл. 2. Независим финансов одит е съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, въз основа на които се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ

Подобни статии:
 

Реклама