ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за движението по пътищата

В сила от 01.06.1996 г. Приет с ПМС № 36 от 05.03.1996 г.
Обн. ДВ. бр.25 от 22 Март 1996г., попр. ДВ. бр.72 от 23 Август 1996г., изм. ДВ. бр.32 от 18 Април 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.34 от 1 Април 2008г., изм. ДВ. бр.44 от 9 Май 2008г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г.,изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник урежда прилагането на Закона за движението по пътищата.
Чл. 2. Участник в движението е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя. Такива са водачите, пътниците, пешеходците, както и лицата, работещи на пътя.
Чл. 3. Участниците в движението са длъжни:
1. да спазват правилата за движение;
2. да пазят живота и здравето на хората;
3. да не създават опасности или пречки за движението;
4. да не причиняват имуществени щети;
5. да не изхвърлят и да не оставят на пътя предмети или вещества, които застрашават другите участници в пътното движение, а когато не са успели да изпълнят това - да вземат необходимите мерки за отстраняването им или за предупреждаване на останалите участници в движението.
Чл. 4. Движещото се по пътя пътно превозно средство трябва да има водач, да бъде технически изправно и регистрирано по съответния ред.
Чл. 5. Водачът на моторно превозно средство трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията на моторното превозно средство, което управлява.
Чл. 6. (1) Юридическите и физическите лица, които стопанисват пътя, са длъжни:
1. да ползват за оборудване на пътищата пътни принадлежности, отговарящи на съответните изисквания на стандартизационните документи;
2. да поставят или да променят принадлежностите по т. 1 само по проект, утвърден от компетентните органи;
3. да поддържат организацията на движението така, както е определена и съгласувана от компетентните органи;
4. да вземат своевременно мерки за отстраняване на препятствията по пътя и за осигуряване на условия за безопасно движение.
(2) Пътни знаци, пътни светофари и други пътни принадлежности, чието поставяне е било наложено поради временна промяна на пътните условия или въвеждане на временни ограничения или забрани, трябва да бъдат демонтирани от съответните органи веднага след като отпадне необходимостта от тях.

Прочетете и останалата част от ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за движението по пътищата

 

Реклама