Последно променен на Понеделник, 29 Ноември 2010 17:41

Със свое решение кабинетът прие на 17 ноември 2010 г. Проект на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон. С измененията се предвижда създаването на нова алинея, по смисъла на която ако всички съдружници или акционери в преобразуващите се и в приемащите дружества са изразили писмено съгласие, няма да се съставя писмен доклад за преобразуването. В този случай в търговския регистър се представя съгласието да не се изготвя доклад, както и съгласията да не бъде извършвана проверка на преобразуването, ако има такива.

Предлага се преди вземане на решението за преобразуване, на разположение на сътрудниците и акционерите на дружеството да се предоставят финансови отчети на всеки шест месеца или през по-кратки периоди от време съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа или ако всички съдружници или акционери в преобразуващите се и в приемащите дружества са изразили писмено съгласие за това.

Създава възможност за всеки кредитор на участващото в преобразуването дружество, в случай че искането му за изпълнение или обезпечение на вземането не бъде удовлетворено, да има право освен на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежали на неговия длъжник, както е в действащия текст, така и да поиска от съда да допусне надлежно обезпечение на вземането му чрез запор или възбрана по реда за обезпечаване на искове.

Предвидено е започналите към датата на влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон процедури по преобразувания на търговски дружества да се довършват по досегашния ред, ако договорът за преобразуване е сключен. / бюлетин ИНФОБИЗНЕС

 

Реклама