Последно променен на Сряда, 05 Май 2010 17:32

ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ

В сила от 01.01.1999 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
Обн. ДВ. бр.15 от 6 Февруари 1998г., изм. ДВ. бр.89 от 3 Август 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.30 от 2 Април 1999г., изм. ДВ. бр.83 от 21 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2001г., доп. ДВ. бр.76 от 6 Август 2002г., изм. ДВ. бр.37 от 22 Април 2003г., изм. ДВ. бр.95 от 28 Октомври 2003г., доп. ДВ. бр.38 от 11 Май 2004г., изм. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.91 от 15 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г.

Част първа.
ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда устройството и организацията на митническата администрация и извършваната от нейните органи дейност.

 
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) Дейността на митническите органи включва осъществяваните от тях на митническата територия на страната митнически надзор и контрол върху внасянето, изнасянето и транзитирането на стоки за, от и през Република България, събирането на митни сборове, прилагането на административнонаказателни разпоредби и разследвания на престъпления в случаите, при условията и по реда, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.

(2) Митнически надзор е съвкупност от действията на митническите органи, предприемани с цел осигуряване спазването на митническото законодателство и на други разпоредби, приложими за стоките под митнически надзор.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ

Подобни статии:
 

Реклама