Последно променен на Понеделник, 22 Ноември 2010 18:14

На интернет-страницата на Министерството на финансите са публикувани проектът на Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили (ЗВНАУА) и мотивите към него. С направените в закона предложения се урежда възстановяването на надвнесен акциз за внесени или въведени на територията на страната употребявани автомобили за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2009 година.

Със законопроекта се дава определение на понятието „надвнесен акциз“, което се дефинира като разликата между внесения акциз за употребяван автомобил и размера на акциза за нов автомобил със същата мощност на двигателя. На практика това означава, че ще се възстановява надвнесен акциз за употребявани автомобили с мощност на двигателя, превишаваща 120 киловата (kW) по система DIN.

Текстовете, предложени в нормативния акт, определят и лицата, които имат право на възстановяване на надвнесен акциз и това са посочените като получатели в митническата декларация или данъчно задължени лица в акцизната декларация.

Основен мотив за това предложение, е че Данъчно-осигурителният процесуален кодекс забранява прехвърлянето на вземания на задължените лица по надвнесени публични задължения. Поради това последващите промени в собствеността на автомобила няма да се отразяват върху правото на възстановяване.

Регламентира се процедурата по възстановяване на акциза, като възстановяването му ще се извършва въз основа на подадено писмено искане на лицето до компетентната митница, където е внесен.

Със законопроекта се определя шестмесечен срок от влизането в сила на закона, в който може да се подава искане за възстановяване на надвнесен акциз. Към искането ще се прилага митническа декларация или акцизна декларация и копие от платежен документ, доказващ внасянето на акциза. Надвнесеният акциз ще се възстановява с решение на началника на компетентната митница. Урежда се и процедурата по възстановяване на ДДС във връзка с възстановения акциз. Проектозакона и мотивите можете да намерите на: www.minfin.bg/document/8541 www.minfin.bg/document/8540

 

Реклама