Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 18:20

Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество или доказателства

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет на закона

Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за признаване и изпълнение на актове за обезпечаване на имущество или доказателства, които са издадени в държава - членка на Европейския съюз, както и за постановяване от български орган на актове за обезпечаване на имущество или доказателства, които подлежат на изпълнение в друга държава - членка на Европейския съюз.

Актове за обезпечаване на имущество или доказателст

Чл. 2. Актове за обезпечаване на имущество или доказателства са актовете на компетентните органи в друга държава - членка на Европейския съюз, както и актовете на български компетентен орган, постановени в наказателно производство и предназначени да осигурят предотвратяването на унищожаването, трансформирането, преместването, предаването или прехвърлянето на имущество, което може да бъде предмет на отнемане, или да осигурят доказателства.

Удостоверение

Чл. 3. (1) Актовете по чл. 2 се придружават от удостоверение по образец, издадено от компетентния орган в другата държава - членка на Европейския съюз, постановил акта.

(2) Удостоверението, издадено от компетентния орган на друга държава членка, се придружава с превод на български език.

(3) Софийският градски съд или Върховната касационна прокуратура издава удостоверението по образеца в приложението и осигурява превода му на официалния език или един от официалните езици на изпълняващата държава, или на друг официален език на институциите на Европейските общности, който тя е приела чрез декларация, депозирана при Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Искане за отнемане на обезпеченото имущество или предаване на доказателствата

Чл. 4. (1) Актовете по чл. 2 се придружават с искане за:

1. отнемане на обезпеченото имущество с цел изпълнение на акта на издаващата държава за конфискация или отнемане или за отнемане с цел последващо изпълнение на този акт;

2. предаване на доказателствата на издаващата държава.

(2) В удостоверението по чл. 3 може да се посочи, че имуществото остава в изпълняващата държава до получаване на искането по ал. 1. В този случай издаващата държава посочва и датата за представянето му.

ПРОИЗВОДСТВА

Признаване и изпълнение на актове за обезпечаване на имущество или доказателства, постановени в друга държава - членка на Европейския съюз

Прочетете останалия текст от Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество или доказателства

 

Реклама