Министерският съвет прие проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите.

Промените въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива 2008/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 година относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за разпределено във времето ползване на собственост, за дългосрочни ваканционни продукти, договори за препродажба и за замяна.

Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите разширява обхвата на изброените по-горе договори и подобрява прозрачността чрез въвеждането на подробни изисквания към рекламата, преддоговорната и договорната информация за съответния вид договор.

С измененията се въвеждат разпоредби за предоставяне на задължителна преддоговорна информация от търговеца на потребителя, преди сключването на съответния договор - за разпределено във времето право на ползване на собственост, за дългосрочни ваканционни продукти, за препродажба, както и за замяна.

За целта са предвидени четири стандартни единни формуляри за преддоговорна информация, всеки от които отговаря на специфичните особености на съответния вид договор. Всички търговци трябва да предоставят такъв формуляр на потребителите преди сключване на договора. По този начин потребителите ще могат да сравняват по-лесно предлаганите им условия и да разберат по-ясно правата си.

Разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите предвиждат преди сключване на съответния договор търговецът изрично да уведоми потребителя за правото му на отказ и срока на упражняване на това право, както и за забраната да се извършва авансово плащане в периода, през който потребителят може да се откаже от договора.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите се въвежда забрана за извършване на авансово плащане. Търговецът няма да има право да получава от потребителя под каквато и да е форма авансово плащане, предоставяне на гаранции, блокиране на пари по сметка, изрично признаване на задължения или всяка друга насрещна престация на търговеца или на трето лице, преди изтичане на сроковете за упражняване на правото на отказ от сключения договор.

За улеснение на потребителите, новите текстове в закона предвиждат използването на стандартен формуляр за отказ от сключения договор. Когато потребителят не получи такъв формуляр, срокът за упражняване правото на отказ започва да тече от момента, в който получи пълната информация. Този срок не може да бъде по-дълъг от 1 година и 14 календарни дни.

Новата уредба на договорите за разпределено във времето право на ползване на собственост обхваща не само правото на потребителя срещу заплащане да ползва един или няколко недвижими имота, но също така и на друго движимо имущество, използвано за настаняване - яхти, каравани и други.

Измененията в закона съдържат механизми, които гарантират, че правата на потребителите не могат да бъдат ограничавани или заобикаляни. Всяка уговорка, с която предварително се изключват или ограничават правата на потребителите, е недействителна. Отказът от права, предоставени на потребителите, също е недействителен. / бюлетин ИНФОБИЗНЕС

Подобни статии:
 

Реклама