Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 18:57

Закон за кооперациите

Държавен вестник брой: 104
Година: 2007
Орган на издаване: НС
Дата на обнародване:
11 дек 2007

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯОпределение

Чл. 1. (Доп., ДВ, бр. 13 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Кооперацията е сдружение на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси. Кооперацията е юридическо лице.

Подпомагане и насърчаване от държавата

Чл. 1а. (Нов, ДВ, бр. 13 от 2003 г.) Държавата може да подпомага и насърчава кооперациите в тяхната дейност при условия и по ред, определени в съответните специални закони."

Глава втора
КООПЕРАЦИИ

Раздел I
Учредяване

Ред за учредяване

Чл. 2.
(1) (Доп., ДВ, бр. 13 от 2003 г.) Кооперация могат да учредят най-малко 7 дееспособни физически лица, които вземат решение на учредително събрание. Учредителното събрание приема устав и избира председател на кооперацията, управителен съвет и контролен съвет.
(2) (Отм., ДВ, бр. 13 от 2003 г.).
(3) Уставът на кооперацията урежда:
1. наименованието, седалището, адреса на управление и предмета на дейност;
2. условията за приемане на членове, техните права и задължения;
3. (изм., ДВ, бр. 13 от 2003 г.) органите на кооперацията и техните права и задължения;
4. реда за вземане на решения;
5. размера на встъпителната и дяловата вноска;
5а. (нова, ДВ, бр. 13 от 2003 г., доп., ДВ, бр. 41 от 2007 г.) реда за предоставяне на земеделска земя за обработване и на земя от горския фонд за ползване след съгласуване със съответното държавно лесничейство;
6. реда за разпределяне на печалбата и загубите;
7. видовете фондове и дивиденти и начина за определяне на техния размер;
8. реда за разпореждане с имуществото на кооперацията;
9. основанията и реда за прекратяване на членството.
(4) В устава могат да се уреждат трудови и осигурителни отношения между член-кооператорите и кооперацията в съответствие с действащото трудово и социално законодателство.
(5) В устава могат да се уредят и други въпроси, доколкото не са уредени в закона.
(6) Протоколът от учредителното събрание на кооперацията и уставът се подписват от учредителите.

Прочетете останалия текст от Закон за кооперациите

 

Реклама