Последно променен на Вторник, 04 Май 2010 16:17

ЗАКОН ЗА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ

В сила от 01.01.2008 г.
Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда статута на военните паметници, както и правата и задълженията на държавните органи и общините, на юридическите и физическите лица във връзка с издирването, проучването, регистрирането, картотекирането, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на военните паметници.

 
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) Военните паметници, които са със статут на културни ценности, са защитени и по реда на Закона за културното наследство.

 
Чл. 3. (1) Военните паметници са общонародно достояние и се намират под закрилата на държавата.

(2) Военните паметници са публична общинска собственост с изключение на паметниците, определени от министъра на отбраната съгласувано с министъра на културата за публична държавна собственост.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ

Подобни статии:
 

Реклама