Последно променен на Сряда, 28 Април 2010 17:05

ЗАКОН ЗА СВРЪХЗАПАСИТЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ЗАХАРНИ ПРОДУКТИ

В сила от 31.10.2006 г.
Обн. ДВ. бр.88 от 31 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С този закон се уреждат:

1. инвентаризацията на запасите от земеделски и захарни продукти;

2. определянето на свръхзапасите от земеделски и захарни продукти;

3. освобождаването от установените свръхзапаси от захарни продукти;

4. заплащането на вноска за установените свръхзапаси от земеделски и захарни продукти.

(2) Инвентаризация се извършва на земеделските и захарните продукти, включени в приложение № 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Министърът на земеделието и храните определя със заповед конкретните земеделски и захарни продукти, които подлежат на инвентаризация по приложение № 1.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА СВРЪХЗАПАСИТЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ЗАХАРНИ ПРОДУКТИ

Подобни статии:
 

Реклама