ОПИСАНИЕ
Многогодишно растение с едри листа, дълги 40-400 см, 2-3 пъти перес­ти, кожести, на дълга дръжка, равна на петурата или по-дълга, голи или в основата си влакнести. Коренището дълго, пълзящо. Листните дялове тъпи или заострени, срещуположни, ланцетни, долните на къса дръжка, горните приседнали, свързани в основата си, целокрайни. Сорите кафяви, брадавичести.

ИЗПОЛЗВАНИ ЧАСТИ

В народната медицина се използуват коренището и листата, които се събират през лятото.

КЪДЕ СЕ СРЕЩА?
Широко разпространена е в цялата страна от морското равнище до ви­сокопланинския пояс, особено по сечища, пожарища, поляни и гори.

 

Здравни новини

Реклама