ОПИСАНИЕ
Многогодишно растение, образуващо само един вид стъбла, зелено, високо до 60 см, обикновено с 6-10 ясно изпъкнали ребра, силно разклоне­но, като клонките са с по 5 ребра. Спороносното класче се намира на върха на стъблото, черно, тъпо, дълго 1-3 см. Листните влагалища фуниевидни, дълги до 12 мм, в горната си част малко разширени, с 6-10 зъбеца и с бял ципест.

КЪДЕ СЕ СРЕЩА?
Среща се често по влажни и мочурливи ливади, край реки и блата в ця­лата страна докъм 1500 м н. в.

 

Здравни новини

Реклама